Rejestracja telefoniczna

poniedziałak – piątek: 08:00 – 19:00
sobota: 10:00 – 14:00

Porównanie randomizowanych wyników leczenia żylaków klejeniem, falami radiowymi i laserową ablacją.

Porównanie wyników laserowej ablacji (EVLA), klejenia (N-butyl cyanoacrylate NBCA) oraz użycia fali radiowej (RF) w leczeniu żylaków w dorzeczach żył odpiszczelowych i odstrzałkowych. Badanie randomizowane. Dwuletnie wyniki.

Bardzo aktualne randomizowane badanie opublikowano w European Journal of Vascular and Endovascular Surgery. W bieżącym roku Eroglu i inni autorzy z uniwersytetu w Imam zaprezentowali wczesne i dwuletnie wyniki leczenia żylaków ablacją za pomocą trzech różnych metod: kleju cyanoakrylowego, lasera 1470 nm z zastosowaniem włókna radialnego oraz z zastosowaniem fal radiowych. Leczono 456 pacjentów przydzielonych losowo do 3 metod leczenia po 175 pacjentów w każdej grupie. Pacjentów obserwowano po leczeniu: 2 dni po zabiegu, 6,12 i 24 miesiące. Nie usuwano żylaków, ani nie wykonywano jednoczasowej skleroterapii. Pierwotnym punktem końcowym był odsetek pierwotnych skutecznych zamknięć pni odpiszczelowych i odstrzałkowych. Wtórnym punktem końcowym badania była ocena bólu w czasie i po ablacji, powikłania takie jak zakrzepica żylna, krwiaki i zapalenie żył powierzchownych, oraz czas powrotu do pracy. W ocenie odległej po 24 miesiącach nie obserwowano istotnych różnic w odsetku skutecznych zamknięć odpowiednio dla kleju, fal radiowych i lasera: 92,6%, 90,9% i 91,5%. Nie stwierdzono także istotnych różnic w odsetku powikłań we wszystkich badanych metodach. Natomiast po zastosowaniu kleju istotnie mniejszy był oceniany ból oraz istotnie szybciej pacjenci wracali do pracy – dla kleju już po 1,04 dniach, dla fal radiowych po 1,56 dnia, a dla lasera 1470 nm 1,31 dnia.

Chociaż wyniki mogą być obarczone pewnym błędem wynikającym z nierównych strat pacjentów w obserwacji w poszczególnych grupach, to należy stwierdzić, że metody są równie skuteczne w obserwacji 2 – letniej, natomiast najmniejszy ból i szybszy powrót do pracy obserwowano w grupie po zastosowaniu kleju.

Należy zwrócić uwagę, że wartości zastosowanych parametrów dla lasera były dość wysokie 80-100j / cm co mogło być także przyczyną gorszej oceny pacjentów w tej metodzie leczenia, natomiast dla metody fal radiowych pominięto zastosowane parametry. Mimo powyższych spostrzeżeń i ograniczeń pracy, leczenie klejem N-butyl cyanoacrylowym wydaje się obiecujące mimo jeszcze dość krótkich (2 letnich) obserwacji dla tej metody oraz nadal wysokich kosztów samego kleju.

A Randomised Clinical Trial Comparing N-Butyl Cyanoacrylate, Radiofrequency Ablation and Endovenous Laser Ablation for the Treatment of Superficial Venous Incompetence: Two Year Follow up Results Eroglu E, Yasim A. Eur J Vasc Endovasc Surg 2018;56:553-60.